Kancelaria Radców Prawnych Dagmara Buniak i Damian Buniak

Aktualności i Prawo

ZASADA UPRAWNIONYCH OCZEKIWAŃ W POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘdata publikacji: 2021-12-23

Zasada uprawnionych oczekiwań zwana również zasadą pewności prawa została wprowadzona do Kodeksu postępowania administracyjnego przez dodanie § 2 do art. 8  (nowelizacja z 7 kwietnia 2017 roku). Zasada ta była znana i stosowana wcześniej w ramach zasady prowadzenia postępowania administracyjnego w sposób budzący zaufanie do organów państwa (art. 8 § 1 k.p.a.), jednakże nie była ona tak bezpośrednio wyrażona, jak jest to aktualnie wyartykułowane w § 2 art. 8 k.p.a.  Treść bowiem art. 8 § 2 k.p.a. jest następująca: „Organy administracji publicznej bez ... czytaj więcej ::.

NSA o interesie prawnym skarżącego uchwałę dotyczącą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminydata publikacji: 2021-11-26

Dzisiaj publikujemy pełną treść postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 października 2021 roku. Orzeczenie to - wydane w wyniku skargi kasacyjnej złożonej przez naszą Kancelarię - dotyczy interesu prawnego do wniesienia skargi na uchwałę w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, o czym pisałem już tutaj.   W postanowieniu niżej cytowanym NSA zaznacza, że (1) istnieje ścisły związek pomiędzy studium i planem miejscowym, który sprawia, że nie można zasadnie twierdzić, iż studium nie ma żadnego znaczenia dla właściciela nieruchomości. Wręcz ... czytaj więcej ::.

Konserwator zabytków a zapisy planu zagospodarowania przestrzennegodata publikacji: 2021-10-29

Wojewódzki konserwator zabytków w sprawie, którą zajmowała się nasza Kancelaria, doszedł do wniosku, że obiekt budowlany przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego do rozbiórki winien być chroniony przez wpis do rejestru zabytków. W konsekwencji wydał stosowną decyzję powołując się na przepisy, które zobowiązują konserwatora do objęcia opieką zabytków nieruchomych, bez względu na stan zachowania.  KONSERWATOR ZABYTKÓW ZEZWOLIŁ NA ZAPISY W PLANIE PRZESTRZENNYMProblem w tym, że wcześniej konserwator - przy uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego - nie uznawał tego samego obiektu za zabytek. ... czytaj więcej ::.

Budowy "covidowe" nielegalnedata publikacji: 2021-09-03

Śledząc ostatnie orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące podjęcia robót budowlanych na podstawie – sławnego już – art. 12 ustawy covidowej (który dawał podstawy do podjęcia robót budowlanych bez pozwolenia na budowę, jeżeli miały one służyć przeciwdziałaniu wirusowi Covid) warto zwrócić uwagę, że zarysowała się już jednolita linia orzecznicza w sposobie jego interpretowania i rozstrzygania sporów związanych z tego typu sprawami.  Sprawami, które budziły zastrzeżenia organów nadzoru budowlanego w sytuacji, gdy wzniesiony obiekt bez pozwolenia na budowę nie był budowany – zdaniem organów ... czytaj więcej ::.

Błąd geodety a odszkodowaniedata publikacji: 2021-06-25

Geodeta to ważna postać na budowie.   Od jego czynności zaczynają się zazwyczaj wszelkie prace na terenie budowy, to bowiem geodeta na samym początku wytycza miejsce posadowienia obiektów budowlanych.  Wynika to z tego, że budynek, który ma być wybudowany musi być usytuowany zgodnie z zatwierdzonym przez organ administracji architektonicznej projektem budowlanym.  Geodeta musi zatem wskazać na gruncie, gdzie - w którym dokładnie miejscu - ma być usytuowany budynek mieszkalny, garaż, most, droga, itp.    BŁĄD GEODETY  Problemy powstają wówczas, gdy geodeta w sposób błędny wskaże miejsce ... czytaj więcej ::.

Czynny udział społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym oceny środowiskowej planowanego przedsięwzięciadata publikacji: 2021-05-13

Ocena środowiskowa przedsięwzięcia stanowiąca część postępowania w sprawie wydania tzw. decyzji środowiskowej jest instrumentem prewencyjnej kontroli inwestycji budowlanych. Jej celem jest określenie, jaki wpływ na środowisko może mieć planowana inwestycja. W konsekwencji powinna gwarantować, że organ wydający decyzję zezwalającą na realizację przedsięwzięcia otrzyma wyczerpującą analizę skutków jakie planowana inwestycja spowoduje w odniesieniu do środowiska.   ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA Jedynie krótko należy przypomnieć, że uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć (1) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz (2) ... czytaj więcej ::.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane a podział quad usumdata publikacji: 2021-04-15

W praktyce często powstaje pytanie, czy osoba, która dysponuje możliwością korzystania z części wspólnej na podstawie umowy quoad usum (do wyłącznego korzystania) posiada tytuł do jej zabudowania bez zgody pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości. Pisząc inaczej, czy osoba władająca nieruchomością wspólną na podstawie umowy quoad usum posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane? Czy może złożyć skutecznie oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postępowaniu przed wydziałem architektury, czy też przed nadzorem budowlanym?  Problem staje ... czytaj więcej ::.

Uszkodzenie lub zniszczenie drzewadata publikacji: 2021-03-15

Należy odróżnić pojęcie usunięcia drzewa od jego uszkodzenia i zniszczenia. Aby móc w sposób prawidłowy wskazać, w jakiej sytuacji doszło do uszkodzenia drzewa, a w jakiej do jego zniszczenia, należy wcześniej wiedzieć, jak przepisy definiują samo pojęcie drzewa. Drzewo zatem to wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny.  Pomimo tego, że z definicji legalnej drzewa nie wynika, że drzewo to również korzeń (ustawodawca ... czytaj więcej ::.

Uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czy i jak wnosić ?data publikacji: 2021-02-15

Uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czy i jak wnosić ? Gminy mają bardzo duży wpływ na sposób wykonywania przez nas prawa własności nieruchomości.  Dla przykładu wskutek uchwalenia (lub zmiany obowiązującego) planu zagospodarowania przestrzennego mogą zmienić przeznaczenie naszej działki z budowlanej na zieleń miejską (lub na odwrót), przeprowadzić przez środek naszej działki drogę lub zdecydować, że pod oknami naszego mieszkania będzie mogła powstać strefa przemysłowa. KTO MOŻE WNIEŚĆ UWAGI DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO     Dlatego dla osób posiadających nieruchomości niezwykle istotnym z ... czytaj więcej ::.

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za przewlekłe postępowania w sprawach budowlanych data publikacji: 2021-01-15

W wyniku niezgodnie z prawem prowadzonego postępowania lub przewlekłym jego prowadzeniu może dojść do powstania szkód po stronie inwestora (strony postępowania). Taka sytuacja może powstać w wielu postępowaniach związanych z procesem inwestycyjno - budowlanym.  Dla przykładu można wspomnieć o postępowaniach związanych z pozwoleniem na budowę, pozwoleniem zamiennym, pozwoleniem na użytkowanie, samowolą budowlaną, czy uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy.   Za prowadzenie postępowania niezgodnie z prawem lub przewlekle ponosi odpowiedzialność Skarbu Państwa. ŹRÓDŁO SZKODY   Źródłem szkody może być nie tylko działanie bezprawne organu prowadzącego ... czytaj więcej ::.