Kancelaria Radców Prawnych Dagmara Buniak i Damian Buniak

Aktualności i Prawo

Precedensowy wyrok w sprawie odszkodowania za naruszenie znaku towarowego w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię data publikacji: 2019-07-09

Wiosną tego roku (2019) nasza Kancelaria wygrała przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie bardzo ważną i ciekawą sprawę. W procesie tym reprezentowaliśmy krakowską spółkę, która dochodziła roszczeń o zapłatę odszkodowania oraz wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści za naruszenie jej znaku towarowego od jednej z największych polskich spółdzielni mleczarskich. 
Dlaczego zatem ta sprawa była tak ważna i ciekawa ? 
Z co najmniej kilku powodów. 

Po pierwsze można śmiało powiedzieć, że sprawa ta miała charakter sprawy precedensowej. Do tej pory sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy jedynie kilkukrotnie zajmowały się rozpoznawaniem tego rodzaju spraw, a wydany w „naszym” postępowaniu wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2017 roku, sygn. akt: III CSK 216/16 z całą pewnością uznać można za orzeczenie, które będzie miało wpływ na kształtowanie się linii orzeczniczej w tego rodzaju sprawach  sądowych w przyszłości. 

Po drugie niebagatelna jest wartość roszczenia, którą Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał za zasadną do wypłaty przez naruszyciela znaku towarowego na rzecz uprawnionego z tego znaku. Mowa tu bowiem o kwocie kilku milionów złotych z tytułu roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz kilkudziesięciu tysięcy złotych tytułem  odszkodowania, przy czym obydwa roszczenia obejmowały okres wyłącznie trzech lat. 

Po trzecie w prowadzonej przez naszą Kancelarię sprawie przesądzone zostało, iż w sytuacji, w której naruszyciel dopuszcza się naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego uprawnionemu przysługują zarówno roszczenie o zapłatę odszkodowania, jak również roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści rozumianych tutaj jako zaoszczędzony przez naruszyciela wydatek, którego nie poniósł na opłacenie opłat licencyjnych, do czego był oczywiście zobowiązany, w sytuacji w której korzystał z cudzego znaku towarowego. 
Jednocześnie zarówno Sąd Najwyższy, jak i Sąd Apelacyjny w Krakowie stanęły na stanowisku, iż metodą jak najbardziej właściwą do obliczenia wartości bezpodstawnie uzyskanych korzyści może być metoda tak zwanych hipotetycznych opłat licencyjnych, polegająca na wyszacowaniu ww. roszczenia z uwzględnieniem funkcjonujących na rynku w danej branży opłat licencyjnych. 

W końcu po czwarte wygranie opisywanej sprawy wcale nie było takie oczywiste. Zarówno bowiem Sąd Okręgowy w Krakowie, jak i Sąd Apelacyjny w Krakowie przy wydawaniu pierwszego wyroku w sprawie stanęły na stanowisku, iż uprawnionemu, czyli reprezentowanej przez naszą Kancelarię spółce, w ogóle nie przysługuje roszczenie o wydanie bezpodstawnych korzyści, tak co do zasady, jak i co do żądanej wysokości. Przełomowy okazał się tutaj dopiero wyżej wskazany wyrok Sądu Najwyższego oraz wydana w sprawie w ponownym postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie opinia biegłego sądowego, który w zasadniczej części podzielił nasze stanowisko tak co do zasadności roszczenia, jak i jego wysokości. Opinia biegłego sądowego w dalszym ciągu w całości została zaaprobowana w ostatecznie wydanym przez Sąd Apelacyjny w Krakowie wyroku rozstrzygającym sprawę po ponad 6 - letnim procesie sądowym.