Kancelaria Radców Prawnych Dagmara Buniak i Damian Buniak

Aktualności i Prawo

Uszkodzenie lub zniszczenie drzewa data publikacji: 2021-03-15

Należy odróżnić pojęcie usunięcia drzewa od jego uszkodzenia i zniszczenia. 
Aby móc w sposób prawidłowy wskazać, w jakiej sytuacji doszło do uszkodzenia drzewa, a w jakiej do jego zniszczenia, należy wcześniej wiedzieć, jak przepisy definiują samo pojęcie drzewa. Drzewo zatem to wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny.  Pomimo tego, że z definicji legalnej drzewa nie wynika, że drzewo to również korzeń (ustawodawca zapomniał o tym elemencie), to  uzupełniająco wskazać należy, że drzewo składa się z korony, pnia i bryły korzeniowej. Zniszczenie lub uszkodzenie któregoś z powyższych elementów drzewa będzie się wiązało z określonymi w przepisach sankcjami. Z tą jednak różnicą, że w przypadku oddziaływania na koronę drzewa organ prowadzący sprawę będzie zobligowany do ustalania procentowego usunięcia korony drzewa (zbadania o jaką część została ona zredukowana). Natomiast w przypadku oddziaływania na pień lub koronę takich ograniczeń nie będzie. Czym zatem dokładnie jest zniszczenie i uszkodzenie drzewa ? Okazuje się, że oba pojęcia mają swoją prawną treść. 
ZNISZCZENIA A USZKODZENIE DRZEWA 
Za zniszczenie drzewa uważa się usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Natomiast usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, stanowi uszkodzenie drzewa.  Jak wyżej wskazano przepisy wyraźnie odróżniają uszkodzenie drzewa od uszkodzenia jego korony, dlatego od prac wykonywanych przy koronie drzew należy odróżnić prace przeprowadzone w obrębie pnia i bryły korzeniowej. W tej sytuacji nie będzie potrzeby obliczania procentowego - jak w przypadku usunięcia gałęzi - stopnia uszkodzenia i zniszczenia drzewa. 
POZBAWIENIE DRZEWA KORONY 
Pozbawienie drzewa korony nosi znamiona jego zniszczenia.  Pozbawienie drzewa korony nie nosi znamion jego zniszczenia, gdy prace w obrębie korony drzewa nie prowadzą do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa.  Dlatego wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa w zakresie nieprzekraczającym 30% korony drzewa nie jest objęte ograniczeniami.  
USUNIĘCIE KORONY DRZEWA BEZ SANKCJI W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH 
Pamiętać należy, że przepisy przewidują szczególne sytuacje, w których nie ponosi się odpowiedzialności za zniszczenie drzewa. Dlatego działania w większym zakresie w stosunku do drzewa są możliwe, ale w ściśle określonych przypadkach.  Dotyczyć to będzie następujących sytuacji:  1/ usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;  2/ utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;  3/ wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa. 
KTO ODPOWIADA ZA USUNIĘCIE LUB ZNISZCZENIE DRZEWA  
Za usunięcie lub zniszczenie drzewa odpowiada: 1/ posiadacz nieruchomości (nie musi to być zatem jedynie właściciel nieruchomości),  2/ albo właściciel urządzeń znajdujących się na działce, gdzie rośnie drzewo (może to być np. właściciel sieci przesyłowej),  3/ albo inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości (np. sąsiad, który bezprawnie usunął koronę drzewa przesłaniającą jego posesję). O karach pieniężnych za działanie sprzeczne z prawem wpisy można znaleźć m.in. tutaj.